12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kiển ♀ ch
Cha Nguyễn văn Phúc ♂ ch

Mẹ

Võ thị Hiền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hiền ♀ ch
03 Nguyễn văn Duyệt ♂ ch
04 Nguyễn thị Hương ♀
05 Nguyễn văn Mộc ♂ ch
06 Nguyễn thị Cưu ♀ ch
07 Nguyễn văn Hữu (8 Hữu) ch
08 Nguyễn văn Dư ♂ ch
09 Nguyễn văn Út ♂ ch
10 Nguyễn thị Em ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Riện ♂


Con
01. Nguyễn Ngọc Danh ♂
02. Nguyễn thị Thường ♀
03. Nguyễn thị Thắm ♀
04. Nguyễn văn Mơ ♂
05. Nguyễn thị Mênh ♀
06. Nguyễn văn Bề ♂
07. Nguyễn thị Bến ♀
08. Nguyễn thị Thanh Lâu ♀
09. Nguyễn thị Thanh Lân ♀