12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Danh ♂
Cha Nguyễn Riện ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kiển ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Thường ♀
03 Nguyễn thị Thắm ♀
04 Nguyễn văn Mơ ♂
05 Nguyễn thị Mênh ♀
06 Nguyễn văn Bề ♂
07 Nguyễn thị Bến ♀
08 Nguyễn thị Thanh Lâu ♀
09 Nguyễn thị Thanh Lân ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Ngọc ♀


Con
01. Nguyễn thị Hồng Hoa ♀
02. Nguyễn thị Hồng Gấm ♀
03. Nguyễn thị Nghi ♀