3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thanh Lâu ♀
Cha Nguyễn Riện ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kiển ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Danh ♂
02 Nguyễn thị Thường ♀
03 Nguyễn thị Thắm ♀
04 Nguyễn văn Mơ ♂
05 Nguyễn thị Mênh ♀
06 Nguyễn văn Bề ♂
07 Nguyễn thị Bến ♀
09 Nguyễn thị Thanh Lân ♀

Chồng 1
Nguyễn Hải ♂


Con
01. Nguyễn thị Sen ♀
02. Nguyễn thị Thanh Vân ♀