10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn .... ♂ ch
Tên gọiHai
 
Cha Nguyễn Biên (Châu) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lãng ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Biên (Ký) ch
03 Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
05 Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
06 Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
07 Nguyễn thị Tý (Tý)
08 Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09 Nguyễn Mười ♂ ch