12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Phát ♂
Cha Nguyễn văn Phòng ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thắm ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Phi ♂
03 Nguyễn thị Thạnh ♀
04 Nguyễn thị Thủy ♀