12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hương ♀
Cha Nguyễn văn Phúc ♂ ch

Mẹ

Võ thị Hiền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hiền ♀ ch
02 Nguyễn thị Kiển ♀ ch
03 Nguyễn văn Duyệt ♂ ch
05 Nguyễn văn Mộc ♂ ch
06 Nguyễn thị Cưu ♀ ch
07 Nguyễn văn Hữu (8 Hữu) ch
08 Nguyễn văn Dư ♂ ch
09 Nguyễn văn Út ♂ ch
10 Nguyễn thị Em ♀ ch

Chồng 1
Bùi Tưởng ♂


Con
01. Bùi thị Nương ♀ ch
02. Bùi thị Tuyết ♀
03. Bùi thị Hợi ♀ ch
04. Bùi Ngoan ♂ ch
05. Bùi Sáu ♂
06. Bùi thị Lệ ♀
07. Bùi Tám ♂ ch
08. Bùi thị Luật ♀
09. Bùi Mười ♂