1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Luật ♀
Cha Bùi Tưởng ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hương ♀

Anh chị em ruột
01 Bùi thị Nương ♀ ch
02 Bùi thị Tuyết ♀
03 Bùi thị Hợi ♀ ch
04 Bùi Ngoan ♂ ch
05 Bùi Sáu ♂
06 Bùi thị Lệ ♀
07 Bùi Tám ♂ ch
09 Bùi Mười ♂

Chồng 1
Trần Vượng ♂


Con
01. Trần Cường ♂