12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lệ Thường ♀
Cha Nguyễn văn Hữu (8 Hữu) ch

Mẹ

Ngô thị Thỉnh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Dung ♀
02 Nguyễn văn Thỉnh ♂ ch
03 Nguyễn văn Thoảng ♂
05 Nguyễn văn Thượt ♂
06 Nguyễn thị Bé ♀
07 Nguyễn văn Hồng ♂

Chồng 1
Đoàn Thế Trung ♂


Con
01. Đoàn thị Kiều Vy ♀
02. Đoàn thị Kiều Viên ♀
03. Đoàn Thế Việt ♂