3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trịnh Tín ♂
Cha Trịnh Thanh Tuấn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Bé ♀

Anh chị em ruột
02 Trịnh Thanh Tiến ♂
03 Trịnh Minh Thư ♀