7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tâm ♀
Cha Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Biền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Nhãn ♂
02 Nguyễn văn Nhĩ ♂
04 Nguyễn thị Tuyết ♀
05 Nguyễn văn Thành ♂
06 Nguyễn thị Hiệp ♀
07 Nguyễn thị Tình ♀
08 Nguyễn văn Nghĩa ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
09 Nguyễn văn Thịnh ♂
10 Nguyễn văn Thông ♂