12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trà thị Bông ♀ ch
Cha Trà Tịnh ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Xảo ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trà Xuân Long ♂
02 Trà thị Hường ♀
04 Trà thị Lựu ♀
05 Trà thị Liêm ♀
06 Trà thị Dung ♀
07 Trà thị Mười ♀

Chồng không rõ 

Con
01. Nguyễn Duy ♂
02. Nguyễn Hùng ♂