1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê văn Phúc ♂
Cha Lê Phú Quốc ♂

Mẹ

Trà thị Lựu ♀

Anh chị em ruột
01 Lê văn Tiến ♂
02 Lê Thị Huyền ♀
03 Lê thị Hồng Hạnh ♀
05 Lê thị Trường ♀
06 Lê thị Tồng ♀
07 Lê thị Vinh ♀