3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Thế Phương ♂
Cha Trần Tứ ♂

Mẹ

Trà thị Liêm ♀

Anh chị em ruột
02 Trần thị Lan Hương ♀
03 Trần Thế Mỹ ♂
04 Trần Thế Vinh ♂
05 Trần Thế Anh ♂
06 Trần thị Hương Lan ♀

Vợ 1
Lê thị Ái ♀


Con
01. Trần Quốc Tín ♂
02. Trần Quốc Tin ♂