1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Trình ♂
Cha Trần Như Liện ♂

Mẹ

Nguyễn thị Liện ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Cự ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Bằng ♀


Con
01. Trần thị Bằng ♀
02. Trần thị Thẳng ♀
03. Trần Như Bổng ♂
04. Trần thị Tặng ♀
05. Trần Như Công ♂ ch