10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
Cha Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)

Mẹ

Phan thị Thuỷ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
02 Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
04 Nguyễn Ngọc Thảo ♂
05 Nguyễn Ngọc Sơn ♂
06 Nguyễn Ngọc Bảo ♂
07 Nguyễn Ngọc Quốc ♂