1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Thẳng ♀
Cha Trần Như Trình ♂

Mẹ

Nguyễn thị Bằng ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Bằng ♀
03 Trần Như Bổng ♂
04 Trần thị Tặng ♀
05 Trần Như Công ♂ ch

Chồng 1
Phạm Kiện ♂


Con
01. Phạm Lành ♂
02. Phạm Nhị ♂ ch