25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Sáu ♂
Cha Trần Như Bổng ♂

Mẹ

Trần thị Nhuần ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Mỉnh ♀
02 Trần Như Ba ♂ ch
03 Trần thị Tư ♀
04 Trần Như Năm ♂
06 Trần thị Ánh Tuyết ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Mến ♀


Con
01. Trần thị Vi ♀
02. Trần Như Vinh ♂
03. Trần thị Vấn ♀
04. Trần Việt Anh ♂
05. Trần Như Việt Em ♂