12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Tạo ♀
Cha Bùi Dương ♂

Mẹ

Trần thị Tặng ♀

Anh chị em ruột
01 Bùi Đương ♂
02 Bùi Tấn Tài ♂
03 Bùi Uyên Tân ♂

Chồng 1
Nguyễn văn Nghĩa ♂