1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sanh ♂

Mẹ

Nguyễn thị Trạm ♀ ch

Vợ 1
Trương thị Sanh ♀


Con
01. Nguyễn Đoàn ♂
02. Nguyễn Tương ♂
03. Nguyễn Lên ♂
04. Nguyễn Thành ♂