7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Hơi ♀
Cha Bùi Qua (Nhứt) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cứng (Nhứt) ch

Anh chị em ruột
01 Bùi thị Nhứt ♀
02 Bùi văn Thanh (Nhì) ch
03 Bùi thị Nhị (Bốn)
04 Bùi thị Búp ♀
05 Bùi thị Bông ♀ ch
06 Bùi thị Xanh ♀ ch
07 Bùi thị Phương ♀
08 Bùi văn Lâm (9 Lớn)
09 Bùi thị Khôn ♀ ch
10 Bùi thị Hết ♀
12 Bùi Thừa ♂
13 Bùi Minh Thiên ♂

Chồng 1
Trần Trúc ♂ ch


Con
01. Trần thị Vui ♀
02. Trần thị (Xíp Rin)
03. Trần Rô Bin ♂
04. Trần Rô Bi ♂
05. Trần thị Rô Binh ♀
06. Trần Rô Thương ♂