14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tương ♂
Cha Nguyễn Sanh ♂

Mẹ

Trương thị Sanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đoàn ♂
03 Nguyễn Lên ♂
04 Nguyễn Thành ♂

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn văn Từ (Hội)
02. Nguyễn văn Thiện ♂
03. Nguyễn thị Đào ♀
04. Nguyễn văn Thịnh ♂ ch