12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm văn Tường ♂
Cha Lâm văn Cư ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đoàn ♀

Anh chị em ruột
01 Lâm văn Quang ♂
02 Lâm thị Ba ♀
04 Lâm thị Ngột ♀
05 Lâm thị Lực ♀
06 Lâm văn Út ♂

Vợ 1
Vận ♀


Con
01. Lâm thị La ♀
02. Lâm văn Thạnh ♂
03. Lâm thị Thuận ♀
04. Lâm văn Thạch ♂
05. Lâm thị Thảo ♀