13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi văn Lời ♂
Cha Bùi văn Lâm (9 Lớn)

Mẹ

Trịnh thị Bia ♀

Anh chị em ruột
01 Bùi văn Hiền ♂ ch
02 Bùi thị Hồng Vân ♀
03 Bùi văn Vương ♂ ch