5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tý ♀
Tên gọi
 
Cha Nguyễn Biên (Châu) ch

Mẹ

Phạm thị Dương ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Biên (Ký) ch
03 Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
05 Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
06 Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
08 Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09 Nguyễn Mười ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn .... (Hai) ch

Chồng 1
Võ Sáng ♂ ch


Con
01. Võ thị Thu Trúc ♀
02. Võ thị Thu Liễu ♀
03. Võ Thanh Quý ♂
04. Võ Thanh Thuận ♂
05. Võ thị Thu Tiện ♀
06. Võ Thanh Tặng ♂