12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ái ♀
Cha Nguyễn Giàu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Khoa (Loan)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Tuấn ♂
02 Nguyễn thị Quới ♀
04 Nguyễn thị Bé ♀
05 Nguyễn thị Xuân ♀
06 Nguyễn thị Diệu ♀