1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Xuân ♀
Cha Nguyễn Giàu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Khoa (Loan)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Tuấn ♂
02 Nguyễn thị Quới ♀
03 Nguyễn thị Ái ♀
04 Nguyễn thị Bé ♀
06 Nguyễn thị Diệu ♀

Chồng 1
Trương Ngọc Lý ♂


Con
01. Trương Nhật Nam ♂