20
tháng Sáu, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ Sáng ♂
Cha Võ Tu (ông Trương) ♂

Mẹ

Nguyễn thị Trương ♀

Vợ 1
Nguyễn Thị Tý (Tý)


Con
01. Võ thị Thu Trúc ♀
02. Võ thị Thu Liễu ♀
03. Võ Thanh Quý ♂
04. Võ Thanh Thuận ♂
05. Võ thị Thu Tiện ♀
06. Võ Thanh Tặng ♂