12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Phê ♂
Cha Nguyễn văn Từ (Hội)

Mẹ

Phùng thị Nhanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hội ♀
02 Nguyễn Hữu Nghị ♂
04 Nguyễn văn Ngọ ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Hoạnh ♀


Con
01. Nguyễn thị Ánh ♀
02. Nguyễn thị Thương ♀
03. Nguyễn thị Lan ♀
04. Nguyễn thị Trân ♀