1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Thanh Vương ♂
Cha Huỳnh Tọa ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đào ♀

Anh chị em ruột
01 Huỳnh Thu Thủy ♀
02 Huỳnh Thanh Kiều ♂
03 Huỳnh Thanh Hưng ♂
05 Huỳnh Thanh Tẩn ♂

Vợ 1
Trần thị Thiều ♀