10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Thu Liễu ♀
Cha Võ Sáng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tý (Tý)

Anh chị em ruột
01 Võ thị Thu Trúc ♀
03 Võ Thanh Quý ♂
04 Võ Thanh Thuận ♂
05 Võ thị Thu Tiện ♀
06 Võ Thanh Tặng ♂

Chồng 1
Phan Cường ♂


Con
01. Phan Thanh Trung ♂