5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
Cha Nguyễn Lê Tộ ♂

Mẹ

Bùi thị Cúc ♀

Chồng 1
Võ Thanh Thuận ♂


Con
01. Võ thị Thảo Nhi ♀
02. Võ thị Thảo Linh ♀
03. Võ thị Thảo Ngọc ♀