10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Thu Tiện ♀
Cha Võ Sáng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tý (Tý)

Anh chị em ruột
01 Võ thị Thu Trúc ♀
02 Võ thị Thu Liễu ♀
03 Võ Thanh Quý ♂
04 Võ Thanh Thuận ♂
06 Võ Thanh Tặng ♂

Chồng 1
Lê Thanh Lâm ♂


Con
01. Lê thị Ngọc Thi ♀
02. Lê thị Trà My ♀
03. Lê Võ Duy ♂