1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Chút ♀ ch
Tên gọiKhuyên
 
Cha Nguyễn Kiền ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Lê ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Xịn ♂ ch
03 Nguyễn Bay ♂ ch
04 Nguyễn thị Lâu (Hoa) ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn thị Mai ♀

Chồng 1
Phan Phiên ♂ ch


Con
01. Phan Phiên ♂
02. Phan Quốc ♂ ch
03. Phan Lạc ♂