1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Mai ♀
Cha Nguyễn Kiền ♂ ch

Mẹ

Võ thị Trinh ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Chút (Khuyên) ch
02 Nguyễn Xịn ♂ ch
03 Nguyễn Bay ♂ ch
04 Nguyễn thị Lâu (Hoa) ch

Chồng 1
Nguyễn Quý ♂ ch


Con
01. Nguyễn Mai ♂ ch
02. Nguyễn thị Điểm ♀
03. Nguyễn Chi ♂ ch
04. Nguyễn Thân ♂ ch
05. Nguyễn Vân ♂
06. Nguyễn thị Hạnh ♀
07. Nguyễn Sanh ♂
08. Nguyễn Nhanh ♂