20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Điền ♀
Tên gọiĐồng
 
Cha Nguyễn Toan (Sự) ch

Mẹ

Trần thị Hợi (Sự) ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Sự ♂ ch
04 Nguyễn Nề (Nhân) ch
05 Nguyễn thị Nà ♀ ch
07 Nguyễn Trũng ♂ ch
08 Nguyễn Mao (Mô) ch
09 Nguyễn Mách ♂ ch
10 Nguyễn Một ♂
11 Nguyễn văn Thừa (Thọ) ch

Chồng 1
Bùi văn Tuyên ♂ ch


Con
01. Bùi văn Thập ♂ ch
02. Bùi văn Thám ♂ ch
03. Bùi thị Lan Hương ♀
04. Bùi thị Ninh ♀ ch
05. Bùi thị Nị ♀
06. Bùi văn Nì ♂
07. Bùi văn Thắng ♂
08. Bùi thị Nhi ♀
09. Bùi thị Nhé ♀
10. Bùi thị Nhàn ♀