25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bồn ♂ ch
Cha Nguyễn Cừu ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Cừu ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Cừu ♀ ch
02 Nguyễn ♀ ch
03 Nguyễn thị Kiểm ♀ ch
05 Nguyễn ♂ ch
06 Nguyễn ♂ ch
07 Nguyễn thị Trừu ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Nhâm ♀


Con
01. Nguyễn thị Bồn (Thao)
02. Nguyễn Lơn ♂