10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
Cha Đỗ Lạc (Lang) ch

Mẹ

Trần thị Bốn ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Đỗ thị Ngọc Lan ♀
02 Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
03 Đỗ Việt Huân ♂
04 Đỗ Thiện Chánh ♂
05 Đỗ Thiện Hiền ♂
06 Đỗ Thiện Khanh ♂
07 Đỗ Thiện Khánh ♂ ch
09 Đỗ thị Ngọc Linh ♀
10 Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
11 Đỗ Thiện Thạnh ♂

Chồng 1
Nguyễn văn Vân ♂