25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn ♂ ch
Cha Cao tổ Nguyễn Đình Điền ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Đình Tha ♂ ch