8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Hồng Quyết ♀
Cha Lê Ngọc Duật ♂ ch

Mẹ

Hồ thị Sáu ♀

Anh chị em ruột
02 Lê Ngọc Quả ♂
03 Lê thị Hồng Phú ♀
04 Lê thị Hồng Trí ♀
05 Lê thị Hồng Duyên ♀

Chồng 1
Nguyễn Ngọc Thiện ♂