25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Khuê ♀ ch
Cha Nguyễn Đình Long ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Thảo ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Giao ♀ ch
03 Nguyễn Đình Thiều ♂ ch
04 Nguyễn Đình Thuật ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn Đình Toản ♂ ch