24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Thê ♂ ch
Cha Nguyễn Đình Toản ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Yến ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đình Hội ♂ ch
02 Nguyễn Đình Hiệp ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Lộ ♀ ch


Con
01. Nguyễn Đình Thương ♂ ch
02. Nguyễn thị Quyên ♀
03. Nguyễn thị Chơn ♀ ch
04. Nguyễn Đình Bá (Thưỡng)
05. Nguyễn Đình Trai ♂
06. Nguyễn Đình Rớt ♂