5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Bá ♂
Tên gọiThưỡng
 
Cha Nguyễn Đình Thê ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lộ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đình Thương ♂ ch
02 Nguyễn thị Quyên ♀
03 Nguyễn thị Chơn ♀ ch
05 Nguyễn Đình Trai ♂
06 Nguyễn Đình Rớt ♂

Vợ 1
Hồ thị Hòa ♀


Con
01. Nguyễn Đình Thân (Nô anh)
02. Nguyễn Đình Thiện ♂
03. Nguyễn Đào Tùng (Ky)
04. Nguyễn Đình Lộc (Nô em)
05. Nguyễn thị Hoa (Tý)
06. Nguyễn thị Hồng (Chún)
07. Nguyễn Đình Hải (Bi)
08. Nguyễn Đình Phước (Cu em)
09. Nguyễn thị Hạnh (Ty chị)
10. Nguyễn thị Loan (Ty em)
11. Nguyễn Đình Dũng (Rin) ch
12. Nguyễn thị Tâm (Ty)
13. Nguyễn thị Thảo (Tít)