11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Tâm ♂
Cha Phạm Khối ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Huy ♀
02 Phạm Chí ♂ ch
03 Phạm Đức ♂
04 Phạm thị Hạnh ♀
05 Phạm Thành ♂
07 Phạm thị Sự ♀
08 Phạm thị Ánh ♀