5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Anh Hải ♂ ch
Tên gọi6 Mốc
 
Cha Lê Điềm (Sửu) ch

Mẹ

Đỗ thị Diệp (Điềm) ch

Anh chị em ruột
01 Lê thị Điềm ♂ ch
02 Lê Tịnh ♂ ch
03 Lê văn Vàng (Hùng) ch
06 Lê thị Xì ♀
07 Lê thị Oanh ♀
08 Lê Xanh (Đức Thắng)
09 Lê thị Chanh ♀ ch
10 Lê Út (Đức Tân)
11 Lê Tấn Bồng ♂

Vợ 1
Lê thị Phụng ♀


Con
01. Lê thị Phương ♀ ch
02. Lê Thành Trung ♂
03. Lê thị Trinh ♀

 

Vợ 2
Đinh thị Kim Loan ♀


Con
04. Lê thị Tuyết Mai ♀
05. Lê Thành Nam ♂
06. Lê thị Thu Ba ♀