8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Xì ♀
Cha Lê Điềm (Sửu) ch

Mẹ

Đỗ thị Diệp (Điềm) ch

Anh chị em ruột
01 Lê thị Điềm ♂ ch
02 Lê Tịnh ♂ ch
03 Lê văn Vàng (Hùng) ch
05 Lê Anh Hải (6 Mốc) ch
07 Lê thị Oanh ♀
08 Lê Xanh (Đức Thắng)
09 Lê thị Chanh ♀ ch
10 Lê Út (Đức Tân)
11 Lê Tấn Bồng ♂