5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ Trân ♂ ch
Cha Hồ Tít (Trân) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thường (Trân) ch

Anh chị em ruột
04 Hồ Thơ (Cư) ch
05 Hồ thị Tuồng (Kim) ch
06 Hồ Thế ♂ ch
09 Hồ thị Thể ♀