25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Trinh ♀
Cha Lê Anh Hải (6 Mốc) ch

Mẹ

Lê thị Phụng ♀

Anh chị em ruột
01 Lê thị Phương ♀ ch
02 Lê Thành Trung ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Lê thị Tuyết Mai ♀
05 Lê Thành Nam ♂
06 Lê thị Thu Ba ♀

Chồng 1
Võ văn Nhi ♂


Con
01. Võ Thanh Phong ♂
02. Võ thị Thanh Thuỷ ♀