10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Tuyết Mai ♀
Cha Lê Anh Hải (6 Mốc) ch

Mẹ

Đinh thị Kim Loan ♀

Anh chị em ruột
05 Lê Thành Nam ♂
06 Lê thị Thu Ba ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Lê thị Phương ♀ ch
02 Lê Thành Trung ♂
03 Lê thị Trinh ♀

Chồng 1
Đặng Hữu Phúc ♂


Con
01. Đặng Minh Khang ♂