5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ Thơ ♂ ch
Tên gọi
 
Cha Hồ Tít (Trân) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thường (Trân) ch

Anh chị em ruột
01 Hồ Trân ♂ ch
05 Hồ thị Tuồng (Kim) ch
06 Hồ Thế ♂ ch
09 Hồ thị Thể ♀

Vợ 1
Phạm thị Muốn ♀ ch


Con
01. Hồ Cư (Trú) ch
03. Hồ thị Ngụ ♀
05. Hồ thị Thị ♀
06. Hồ Bộ ♂

 

Vợ 2
Trịnh thị Bốn ♀


Con
07. Hồ Quang Thắng ♂