22
tháng Chạp, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Tiến ♀

Chồng 1
Nguyễn Hoàng (Cho)


Con
01. Nguyễn thị Lành ♀
02. Nguyễn thị Qui ♀
03. Nguyễn văn Thành ♂
04. Nguyễn Thành Lũy ♂
05. Nguyễn văn Tòn ♂